fbpx

25.8.2023 Rahoituksen eettisyys ja vastuullisuus rahankäytössä

Published by Cityrahoitus on

Eettinen rahoitus, vastuullinen rahoitus, kestävä rahoitus.. tärkeä aihe, monta termiä. Eettisyys on nouseva trendi kasvavassa maailmassa. Eri moraaliset kysymykset ja näkökulmat painavat enenevissä määrin vaakakupissa valintoja tehdessä.  Myös rahoituksessa. Yritykset ja yksityishenkilöt voivat nykyään tehdä päätöksiä rahoitus- ja sijoitusratkaisuissaan mm. kestävän kehityksen, vihreiden arvojen, työllistämisen, ihmisoikeuksien kunnioittamisen tai yhteiskunnallisen vastuun perusteella. Mikä on rahoituksen eettisyyden merkitys ja miten voimme tehdä vastuullisia rahoituspäätöksiä? 


Miksi rahoituksen eettisyys on tärkeää?
Maailman epävakauksien ja ailahtelun lisäksi yhteiskunnan ympäristölliset ja taloudelliset arvot heijastuvat vahvasti rahoitusmaailmaan. Esimerkiksi sijoituspäätökset voivat tukea yrityksiä, jotka edistävät kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa tai vaihtoehtoisesti tukea toimijoita, jotka toimivat vastoin eettisiä periaatteita. Rahoituksen eettisyys on yhteydessä ympäristövastuullisuuteen. YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa on edistää kestävää talouskasvua, tukea yrittäjyyttä, luovuutta ja innovointia sekä kannustaa yritysten perustamiseen ja kasvattamiseen esimerkiksi takaamalla rahoituspalveluiden saanti. Kaiken kaikkiaan rahoituksen eettisyys on olennainen osa vastuullista ja kestävää taloudellista toimintaa. Se auttaa varmistamaan, että raha ja sijoitukset tukevat positiivista kehitystä yhteiskunnassa, ympäristössä ja taloudessa pitkällä aikavälillä.


Vastuullinen sijoittaminen
Yksi tapa edistää rahoituksen eettisyyttä on sijoittaa vastuullisesti. Tämä tarkoittaa sijoitusten tekemistä yrityksiin ja hankkeisiin, jotka noudattavat ympäristöystävällisiä käytäntöjä, kunnioittavat ihmisoikeuksia ja pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita. Sijoittamalla kestäviin hankkeisiin ja yrityksiin voidaan vähentää ympäristön kuormitusta ja edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Vastuulliset sijoittajat tekevä taustatyötä ja valitsevat sijoituskohteet huomioiden eettiset ja kestävyyteen liittyvät näkökulmat. Yleisimpiä vastuullisuuskriteerejä kutsutaan ESG-kriteereiksi (environment, social, governance= ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto). Monet pörssiyhtiöt julkaisevat erilaisia vastuullisuusraportteja ja pankit tarjoavat vastuullisiksi luokiteltuja sijoitussalkkuja tai rahastoratkaisuja. Sinun valinnaksesi jää, minkälaisiin tuotteisiin, hankkeisiin ja yrityksiin sijoitat. 


Eettiset lainat ja rahoitusvaihtoehdot
Myös lainojen ja rahoitusvaihtoehtojen valinnalla voi olla eettisiä vaikutuksia. Jotkut rahoituslaitokset tarjoavat erityisiä eettisiä lainoja, jotka tukevat esimerkiksi uusiutuvan energian hankkeita, yhteisöjen kehittämistä tai kestävää maataloutta. Eettisissä lainoissa voi olla myös erityisiä ehtoja, jotka vaativat esimerkiksi ympäristöystävällistä rakentamista tai läpinäkyvää raportointia. Tällaiset lainat mahdollistavat rahojen ohjauksen kestäviin hankkeisiin, jotka aikaansaavat positiivisia vaikutuksia.


Globaali näkökulma ja monimuotoisuus
Rahoituksen eettisyyteen liittyy myös globaali näkökulma. Rahoituspäätökset voivat vaikuttaa eri maiden ja yhteisöjen elinolosuhteisiin, ja siksi on tärkeää ottaa huomioon monimuotoisuus ja erilaiset tarpeet. YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa mainitaankin talouskasvun ylläpito kansallisten olosuhteiden mukaisesti vähintään 7 prosentin bruttokansantuotteen vuosittaisella kasvulla vähiten kehittyneissä maissa. Tavoitteena on myös erottaa talouskasvu ja ympäristön pilaantuminen toisistaan kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevan kymmenvuotisen ohjelman mukaisesti, tässä kehittyneet valtiot eturintamassa. Kehittyneillä valtioilla on enemmän resursseja keskittyä eettisiin arvoihin ja mahdollisuus rahoittaa ja ohjata vähemmän kehittyneitä maita samaan suuntaan. Eettiset päätökset huomioivat globaalit yhteydet ja pyrkivät edistämään oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä kaikkialla.


Tietoisuuden lisääminen ja vastuullisuus
Rahoituksen eettisyyden edistäminen alkaa tietoisuuden lisäämisestä. Yritysten ja yksityishenkilöiden tulisi olla tietoisia rahankäytön ja sijoitusten vaikutuksista sekä pyrkiä tekemään valintoja, jotka ovat linjassa omien arvojen ja eettisten periaatteiden kanssa. Jatkossakin rahoituslaitosten ja yritysten odotetaan toimivan vastuullisesti ja läpinäkyvästi, jotta kuluttajilla on mahdollisuus tehdä faktapohjaisia päätöksiä. 

Rahoituksen eettisyys liittyy rahankäytön ja sijoitusten vaikutusten huomioimiseen yhteiskunnassa ja ympäristössä. Vastuullinen sijoittaminen, eettiset lainat, monimuotoisuus ja tietoisuuden lisääminen ovat keinoja edistää vastuullisuutta ja eettisiä arvoja rahoituksessa.