fbpx

8.11.2021 Vastuullisuus ja kestävä kehitys – yritysten kasvava trendi?

Published by Cityrahoitus on

Yrityksen vastuullisuutta ja kestävää kehitystä ohjaa useat kansainväliset ja valtiolliset ohjeet ja periaatteet, joiden tavoitteena on ohjata organisaatioiden toimintaa vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan. Yritysten toimintaa ohjaa siis muutkin kuin taloudelliset mittarit. Talousjohtajien rooli myös kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehityksessä kasvaa. Liiketoiminnan tulos on nykypäivänä muutakin kuin viivan alle jäänyt luku. Yrityksen arvoja, strategiaa, hiilijalanjälkeä, vastuullisuuden raportteja ja mm. henkilöstötyytyväisyyttä peräänkuulutetaan sekä mielikuva- että osakemarkkinoilla. 


Yritysten vastuullisuutta ohjataan usein erilaisin standardein ja raportein, mutta ei juridisesti velvoittavin laein. Standardit ja velvollisuudet tekevät vastuullisuuden näkyväksi, luovat vastuullisuussisältöä, ja mahdollistavat sen myös esimerkiksi viestinnässä ja brändäyksessä. Eettiset ohjeet, vastuullisuus ja kestävä kehitys yrityksen toiminnassa ovat vain sanahelinää, jos yritys ei toimi niiden mukaan.  Vapaaehtoisuuteen perustuvat, sovellettavat lait ja kansainvälisesti hyväksytyt standardit tarjoavat pohjan vastuulliselle liiketoiminnalle. Standardoimisjärjestö ISO on laatinut ISO 26000-yhteiskuntavastuuoppaan, jonka avulla yritys pystyy toiminnallaan vastaamaan yhteiskuntavastuun vaatimuksiin. Standardin noudattaminen siis opastaa yrityksen toimimaan yhteiskuntavastuullisesti. 


Vastuullisuus ja kestävä kehitys tukevat toisiaan ja niiden tavoitteet kulkevat käsi kädessä: molemmissa on pyrkimys tasa-arvoiseen ja -puoliseen, parempaan huomiseen. Kestävän kehityksen tavoitteet  ja toimintaohjelma solmittiin YK:n jäsenmaiden kesken vuonna 2015. Tavoitteena on poistaa äärimmäinen köyhyys, sekä kehittyä kestävästi ympäristö, talous ja ihminen tasavertoisesti huomioon ottaen. Tavoitteita on yhteensä 17 ja niistä neljä (kohdat 8, 9, 12 ja 17) osoittavat tarkimmin oikeaa suuntaa yrityksille. Nämä kohdat edistävät kaikkia koskevaa, kestävää talouskasvua, lisäävät työllisyyttä ja työpaikkoja, rakentavat kestävää infrastruktuuria, teollisuutta ja innovaatioita, varmistavat kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä, sekä tukevat aina vahvemmin kestävää kehitystä ja globaalia kumppanuutta. 

Kestävän kehityksen tavoitteet https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityksen-tavoitteet 

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat kasvavia trendejä ja kauniita ajatuksia siihen asti, kun päätöksenteko, arvottaminen ja toiminnat kohtaavat yrityksissä. Asiantuntijaorganisaatio Deloitten vuonna 2012 tekemä tutkimus (Sustainability: CFOs are coming to the table) osoittaa, että kestävän kehityksen näkökulmien merkitys kasvaa operatiivisessa johtamisessa, sekä liiketoiminnan menestyksessä. 49 prosenttia talousjohtajista pitävät kestävää kehitystä ja vastuullisuutta suorituskyvyn avaintekijöinä, ja niiden välillä on selvä yhteys. 


Tutkimukseen vastanneet talousjohtajat pitävät yhä tärkeämpänä raportoinnin vastuullisuutta, sillä integroitu raportointi lisää vihreisiin toimintamalleihin liittyviä kannusteita ja hyvityksiä. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden vaikutus taloudelliseen raportointiin on merkittävä. Se, että talousjohtajien merkitys kestävän kehityksen asioissa syvenee ja kasvaa voi viestiä yritysten lisäksi isommasta muutoksesta. Pelkkien tunnuslukujen ja tuloksen ohelle vihreät ja pehmeämmät, ihmisiä ja maailmamme hyvinvointia huomioivat arvot ovat tervetulleita.